Lp. nr umowy nazwa projektu od kogo data podpisania okres realizacji
1 WZiS.526.4.2016 Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku” Urząd Miasta
Legionowo
12.02.2016 r. od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
5 Al.526.26.2016 Podnoszenie sprawności fizycznej seniorów poprzez organizację comiesięcznych wyjazdów na baseny termalne do Mszczonowa Urząd Miasta
Legionowo
1.03.2016 r. od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
6 Al.526.27.2016 Podnoszenie sprawności fizycznej seniorów poprzez organizację ćwiczeń rehabilitacji ruchowej Urząd Miasta Legionowo 25.02.2016 r. od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
7 Al.526.19.2016 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Brydż sportowy. Trening pamięci logicznego myślenia Urząd Miasta Legionowo 3.02.2016 r. od 3.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

Potyczki Wokalne Seniorów

W pią­tek w sa­li wi­do­wi­sko­wej ra­tu­sza od­by­ły się pierw­sze Po­tycz­ki Wo­kal­ne Se­nio­rów. By­ły one jed­no­cze­śnie ostat­nią im­pre­zą „Se­nio­ra­liów”, zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Le­gio­now­ski Uni­wer­sy­tet Trze­cie­go Wie­ku i Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Le­gio­no­wie.

– Na­szym ce­lem by­ło to, aby se­nio­rzy się po­zna­li. Cho­dzi­ło o to, że­by przy­je­cha­li, spo­tka­li się, no i po­śpie­wa­li – mó­wi Ro­man Bi­skup­ski, dy­rek­tor LUTW w Le­gio­no­wie. I to się chy­ba uda­ło, bo na we­zwa­nie or­ga­ni­za­to­rów od­po­wie­dzia­ły prak­tycz­nie wszyst­kie se­nior­skie ze­spo­ły wo­kal­ne dzia­ła­ją­ce na te­re­nie po­wia­tu. – To jest bar­dzo faj­ny po­mysł. Mo­że­my zo­ba­czyć, ja­ki po­ziom pre­zen­tu­ją in­ne gru­py z na­sze­go te­re­nu, i jak du­żo jest przed na­mi pra­cy, aby być lep­szy­mi od nich – śmie­je się Da­nu­ta Paw­lu­czuk z ze­spo­łu Bel Can­to dzia­ła­ją­ce­go przy Le­gio­now­skim Uni­wer­sy­te­cie Trze­cie­go Wie­ku.

W po­tycz­kach wy­star­to­wa­ły wo­ka­list­ki z ze­spo­łu Gra­cje, dzia­ła­ją­ce­go przy Uni­wer­sy­te­cie Trze­cie­go Wie­ku w Ja­błon­nie, chór Mło­dzież 50+ ze sta­ni­sła­wow­skiej fi­lii Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Nie­po­rę­cie, chór se­nio­ra dzia­ła­ją­cy przy Sto­wa­rzy­sze­niu „Ak­tyw­ni dla Łajsk”, ze­spół Bel Can­to z Le­gio­now­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku oraz chór Erin dzia­ła­ją­cy przy le­gio­now­skim Związ­ku Eme­ry­tów Ren­ci­stów i In­wa­li­dów. Oprócz ze­spo­łów wy­stę­po­wa­li ta­kże so­li­ści. Na pierw­szych Po­tycz­kach Wo­kal­nych Se­nio­rów za­pre­zen­to­wa­ło się w su­mie po­nad stu wy­ko­naw­ców. – Z sa­tys­fak­cją wi­dzę na ich twa­rzach uśmiech, ale też i tre­mę. Wi­dać, że strasz­nie to prze­ży­wa­ją i chcą wy­paść jak naj­le­piej. I o to głów­nie cho­dzi, że­by się ode­rwać od tej sza­rej rze­czy­wi­sto­ści, któ­ra nas ota­cza, i po­ka­zać swo­je umie­jęt­no­ści – mó­wi Ro­man Bi­skup­ski.

Wy­ko­naw­cy jed­nak na­wet przez chwi­lę nie za­po­mnie­li o tym, że po­tycz­ki wo­kal­ne to jed­nak kon­kurs. A w związ­ku z tym, cza­sem trud­no by­ło ukryć zde­ner­wo­wa­nie. Ner­wy pu­ści­ły w mo­men­cie, gdy do­szło do wy­bo­ru ko­lej­no­ści wy­stę­pów. Być mo­że nikt nie chciał, aby kon­ku­ren­ci zbyt wcze­śnie po­zna­li ich mo­żli­wo­ści wo­kal­ne…

Ju­ry w skła­dzie: Da­nu­ta Ba­ra­now­ska, An­na Dur­ka – Ku­pi­siak i An­drzej Pi­sa­rzew­ski, przy­zna­ło dwa rów­no­rzęd­ne wy­ró­żnie­nia – dla gru­py Gra­cje z Ja­błon­ny i dla Igo­ra Jasz­czu­ka z ze­spo­łu Mło­dzież 50+, oraz dwie rów­no­rzęd­ne pierw­sze na­gro­dy – dla ze­spo­łu Bel Can­to z Le­gio­now­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku i Mło­dzie­ży 50+ ze Sta­ni­sła­wo­wa Dru­gie­go. Spon­so­ra­mi na­gród dla zwy­cięz­ców by­li le­gio­now­ski sta­ro­sta, pre­zy­dent Le­gio­no­wa i Miej­ski Ośro­dek kul­tu­ry.

Senioralia

Zgod­nie z przy­ję­tą gmin­ną tra­dy­cją w paź­dzier­ni­ku swo­je świę­to ob­cho­dzą Se­nio­rzy z Gmi­ny Le­gio­no­wo. Ob­cho­dy zor­ga­ni­zo­wa­ne bę­dą w Sa­li Wi­do­wi­sko­wej Ra­tu­sza Miej­skie­go. Swo­ją obec­no­ścią za­szczy­cą i ser­decz­ne ży­czą le­gio­now­skim se­nio­rom Pre­zy­dent Le­gio­no­wa Pan Ro­man Smo­go­rzew­ski, Prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy Mia­sta Pan Ja­nusz Klej­ment.

Rad­ni Miej­scy i Po­wia­to­wi skła­da­ją wszyst­kim Le­gio­now­skim Se­nio­rom, za­rów­no tym zrze­szo­nym w Le­gio­now­skim Uni­wer­sy­te­cie Trze­cie­go Wie­ku, jak rów­nież w Związ­ku Eme­ry­tów i Ren­ci­stów, Do­mu Dzien­ne­go Po­by­tu, a ta­kże oso­bom nie­zrze­szo­nym ser­decz­ne ży­cze­nia zdro­wia i po­myśl­no­ści.

Do­nio­sły cha­rak­ter będzie miało uro­czy­ste prze­ka­za­nie przez pre­zy­den­ta Mia­sta Le­gio­no­wo klu­czy do mia­sta na rę­ce Pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia „Na­dzie­ja” Pa­na dr Ro­ma­na Bi­skup­skie­go i Pre­ze­sa Ko­ła Pol­skie­go Związ­ku Eme­ry­tów i Ren­ci­stów Pa­na Ry­szar­da Win­nic­kie­go.

Po­tem na­stąpi cześć ar­ty­stycz­na

Sta­ra­my się aby wy­stę­py przy­pa­dły do gu­stu pu­blicz­no­ści zgro­ma­dzo­nej w Sa­li wi­do­wi­sko­wej.

Na za­koń­cze­nie spo­tka­nia na wszyst­kich bę­dzie cze­kał uro­czy­sty po­czę­stu­nek w ku­lu­arach Ra­tu­sza.

W pro­gra­mie se­no­ira­liów ma­my też:

  • Turniej brydża sportowego
  • Turniej szachowy
  • Seniorskie wystawy plastyczne, fotograficzne i rękodzieła

Lp. nr umowy nazwa projektu od kogo data podpisania okres realizacji
1 WZiS.526.2.1.2015 Aktywizacja seniorów
poprzez prowadzenie działań
edukacyjnych skierowanych
szczególnie na rzecz uczestników
uniwersytetów „Trzeciego Wieku”
Urząd Miasta
Legionowo
2.02.2015 r. od 2.02.2015 r.
do 30.11.2015 r.
2 WZiS 526.2.2.2015 Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami
miasta Legionowo – integracja środowiska
seniorów poprzez zorganizowanie
Legionowskich Senioraliów
Urząd Miasta
Legionowo
2.02.2015 r. od 2.02.2015 r.
do 30.11.2015 r.
3 11/D/ES/2015 Aktywizacja środowiska seniorów
– mieszkańców Nowego Dworu
Mazowieckiego poprzez organizowanie
cyklicznych imprez.
Gmina Nowy
Dwór Mazowiecki
9.02.2015 r. od 9.02.2015 r.
do 30.06.2015 r.
4 24/u/2015 Wspieranie aktywności seniorów
poprzez prowadzenie działalności kulturalnej,
edukacyjnej oraz integracyjnej
w filii Legionowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Nasielsku
Gmina Nasielsk 2.03.2015 r. od 2.03.2015 r.
do 30.05.2015 r.
5 Al.526.18.2015 Podnoszenie sprawności fizycznej
seniorów poprzez organizację comiesięcznych
wyjazdów na baseny termalne do Mszczonowa
Urząd Miasta
Legionowo
6.05.2015 r. od 4.05.2015 r.
do 31.12.2015 r.
6 Al.526.17.2015 Podnoszenie sprawności fizycznej
seniorów poprzez organizację ćwiczeń
rehabilitacji ruchowej
Urząd Miasta
Legionowo
6.05.2015 r. od 4.05.2015 r.
do 31.12.2015 r.
7 Al.526.16.2015 Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej Brydż sportowy
Trening pamięci logicznego myślenia
Urząd Miasta
Legionowo
6.05.2015 r. od 4.05.2015 r.
do 31.12.2015 r.
© 2015 Stowarzyszenie Potrzebującym Pomocy "Nadzieja". Designed By JoomShaper

Login Form